Privacyverklaring

Privacyverklaring

Belastingadvies- en Administratiekantoor Th.G. Willemsen, gevestigd aan Voorstraat 77 2964 AJ Groot-Ammers,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Voorstraat 77

2964 AJ Groot-Ammers

Tel: 0184-661004

Email: info@willemsenadministratie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van het verzorgen van uw belastingaangiften verwerken wij de volgende gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering te kunnen geven met betrekking tot de door u verstrekte opdracht
 • Uw aangiften richting de Belastingdienst te kunnen verzorgen.

Wettelijk recht

Op grond van onder andere onderstaande wetgeving zijn wij verplicht om persoonsgegevens te verzamelen:

 • De Wwft verplicht ons kantoor om de identiteit van een klant vast te stellen voordat zij aan de klant een dienst verleent. De identiteit van de klant wordt vastgesteld met behulp van documenten die in deze wet worden genoemd of waarnaar wordt verwezen. Ons kantoor is daarbij verplicht om een aantal met name genoemde gegevens vast te leggen en te bewaren.
 • De Wet Rijksbelastingen en Uitvoeringsregeling loonbelasting verplicht ons om persoonsgegevens van onze medewerkers vast te leggen in de vorm van een personeelsdossier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij  nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Belastingadvies- en Administratiekantoor Th.G. Willemsen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Personalia > Zolang u bij ons klant bent bewaart Belastingadvies- en Administratiekantoor Th.G. Willemsen, indien wij uw gegevens niet langer nodig hebben worden deze vernietigd.
 • Cliënt Dossier > Officieel is er over het algemeen een bewaartermijn voor administratieve en fiscale documenten van 7 jaar, dat neemt niet weg dat deze documenten later toch als bewijs kunnen dienen. Bijvoorbeeld bij de saldomethode richting Belastingdienst. Vandaar dat wij zelf deze bewaartermijn van 7 jaar niet toereikend vinden. Wij hanteren enkel voor de loonadministratie de termijn van 7 jaar, de overige gegevens worden bewaard zolang wij ze denken eventueel nodig te kunnen hebben voor bewijsvoering, indien u de voorkeur geeft dat wij voor alle stukken de fiscale 7 jaartermijn hanteren, kunt u ons dit laten weten en zullen wij hier in uw geval zorg voor dragen.
 • Sollicitatiegegevens > Uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor onze werkzaamheden voor u, ze worden niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verwerker

Ons kantoor maakt bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik van een verwerker. Met deze verwerker is een overeenkomst gesloten, waar in schriftelijke vorm onder meer is vastgelegd dat technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens moeten worden genomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Belastingadvies- en Administratiekantoor Th.G. Willemsen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@willemsenadministratie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen derhalve passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@willemsenadministratie.nl

Willemsen Belastingdienstadviseurs en Administratie logo
Willemsen Belastingdienstadviseurs en Administratie

Alle rechten voorbehouden - Willemsen Belastingdienstadviseurs en Administratie 2024

Site-Index | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Designpro.nl | Z-IM.nl

Ik heb advies nodig

Heeft u advies nodig? Of wilt u meer informatie?

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?